Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Queeny

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken. Volgens de wet is elke instelling voor kinderopvang verplicht een klachtenreglement te hebben en een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

 • Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de informatie over de wachtlijst, de manier waarop u te woord bent gestaan, op financiële aspecten of op zaken die zich in het kinderdagverblijf afspelen.
 • Een klacht is elke uiting van onvrede van u als klant over de wijze waarop u bent behandeld door de directie of door een medewerk(st)er over een verleende dienst die door u als onjuist wordt ervaren.

De eerste en vaak snelste mogelijkheid om uw klacht kenbaar te maken is bij de betreffende leidster op de groep. Ook is er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de oudercommissie van Queeny. Mocht u beide stappen niet willen nemen of u komt er met hen niet uit kunt u zich altijd richten tot de directeur, verder te noemen de houder van kinderdagverblijf Queeny. De klacht dient altijd schriftelijk vast gelegd te worden. De klacht zal zorgvuldig onderzocht worden door de houder. De houder zorgt ervoor dat de ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden wordt over de voortgang van de behandeling. De klacht zal, rekening houdend met de aard ervan zo snel mogelijk afgehandeld worden, met een maximaal termijn van 6 weken na schriftelijk indienen van de klacht. De houder zal binnen deze termijn een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekken aan de ouder. In het oordeel zal een concrete termijn gesteld worden waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Mocht dit alles niet leiden tot een passende oplossing van de klacht dan kunt u zich als ouder richten tot de Geschillencommissie kinderopvang. Deze onafhankelijke commissie zal uw klacht verder in behandeling nemen en binnen hun procedure de klacht afhandelen.

De directeur kan de volgende beslissing nemen:

 • Concluderen dat de bemiddeling is geslaagd, de klacht ongegrond verklaren;
 • Een interne beleidsverandering instellen;
 • Een disciplinaire maatregel nemen tegen de betrokken medewerk(st)er(s) van Queeny;
 • Eventueel schadeloosstelling bewerkstelligen.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyT: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.

Wij zijn gesloten op:

 • Alle officiële feestdagen
 • Goede Vrijdag
 • 5 mei (om de vijf jaar)
 • Dag na Hemelvaart
 • Op 5 december sluiten we om 17:00 uur
 • Van 24 december om 17:00 uur t/m Nieuwjaarsdag

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep

Contact met Queeny

T: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep